క్లాస్ రూమ్ కహానీ

క్లాస్ లో టీచర్ క్లాస్ చెప్తుండగా నా క్లాస్ మెట్ తో జరిగిన రొమాన్స్. మహా అనే అమ్మాయి తో నేను క్లాస్ రూమ్ లో టీచర్ ఉండగా చేసిన పనులు. అది ఎక్కడికి దారి తీసిందో. ఇందులో రాసాను.

The post క్లాస్ రూమ్ కహానీ appeared first on Kama Kathalu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *